Literotica Logo

Sisters Surprise Marathi
<<<  Page 20 of 22  >>>

"सागर! माझ्या राजा! चाट ना लवकर माझी पुच्ची! मला तरसवू नकोस रे...."काकुळतीने असे म्हणत संगीताताईने पटकन आपली पँटीज आपल्या कंबरेखाली सरकवली. मी तिच्या अंगावरून थोडा वर उठलो आणि तिने पँटीज आपल्या पायातून पुर्णपणे काढून टाकली. आता माझी बहिण नागडी झाली! तिच्या पायात अजून स्टाकींग्ज होती. मी स्टाकींग्जच्या वरच्या लेसी कडेवर ओठ ठेवत तिची मांडी चाटू लागलो. स्टाकींग्जची पुर्ण कड चाटल्यानंतर मी दुसऱ्या पायावर गेलो आणि तसेच केले. संगीताताई वेडी होत होती आणि उत्तेजनेत स्वत:ची छाती कुस्करत होती. मी तिची मांडी चाटत चाटत तिच्या जांघेत आलो व शेवटी मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावरील केसांवर जीभ आणून चाटू लागलो."ओह येस, सागर.... चाट... चाट मला तेथे... चोख मला तेथे.... तुझ्या बहिणीला फार आवडते रे जेव्हा तू चाटतोस तेव्हा..."माझ्या बहिणीच्या चावट बोलण्याने मीही वेडा होत होतो. पटकन मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीच्या पटलावर आणले आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. ती आधीपासूनच आपली कंबर हलवत होती आणि आता जेव्हा मी तिची पुच्ची चाटू लागलो तर ती जास्तच धक्के देवू लागली. त्यावरून मी ताडले की तीचे एक पावरफूल सत्खलन होणार होते. तिने माझे डोके धरले व आपल्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली. जेव्हा तिचे धक्के वाढले आणि तिच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडू लागले तेव्हा मी ओळखले की ती सत्खलीत होत होती. तिच्या पुच्चीतून कामसलील बाहेर पडत होता आणि माझे तोंड चांगलेच ओले झाले होते.मी पुर्ण तोंड उघडले आणि जमेल तितकी संगीताताईची पुच्ची माझ्या तोंडात घेवून चोखू लागलो. तिने पुन्हा कंबर हलवायला सुरुवात केली फक्त यावेळी ती वर खाली हलवू लागली ज्याने तिचा पुच्चीदाणा माझ्या दातावर घासला जावू लागला. माझी जीभही तिच्या हलवण्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकात शिरत होती व मला तिचा रस जास्तच चाटायला मिळत होता. लवकरच तीची दुसऱ्यांदा कामतृप्ती होवू लागली. तिचे सत्खलन पुर्ण झाल्यावर ती शांत झाली आणि आपले पाय पसरून पडून राहिली.मी उठून बसलो आणि संगीताताईकडे पाहू लागलो. माझी नागडी बहिण पाय फाकवून माझ्यासमोर पडली होती आणि तिची ओली पुच्ची मला झवण्याचे आमंत्रण देत होती. तिला तसे पाहून माझा लंड लोखंडाच्या कंबीसारखा कडक झाला होता. एक शब्दही न बोलता मी तिच्या फाकलेल्या पायांमध्ये गुढग्यावर बसलो. माझा कडक लंड हातात घेवून मी त्याच्या पुढची कातडी मागे घेत माझ्या लंडाचा सुपाडा उघडा केला. माझ्या विर्याच्या थेंबाने तो ओला झाला होता व चमकत होता. मी हळूच माझ्या लंडाचा सुपाडा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवर ठेवला. तिला ते जाणवल्यावर तिने आपले पाय गुढग्यात दुमडत वर घेतले आणि माझा लंड हाताने पाकडत आपल्या पुच्चीच्या भोकावर बरोबर ठेवला, जेथे तो दुपारी थोडा घुसला होता तेथे.संगीताताईने माझा लंड आपल्या पुच्चीवर दोन तीनदा वर खाली घासला ज्याने तो तिच्या पुच्चीदाण्यावर रगडला गेला. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा तो स्पर्श इतका संवेदनाशील होता की मी पटकन माझा लंड मागे घेतला."काय झाले, सागर? मागे का झालास?" संगीताताईने मला आश्चर्याने विचारले."ताई तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श इतका उत्तेजीत करतोय मला की असे वाटते मी लगेच गळणार" मी थोडे लाजत तिला म्हणालो त्यावर ती हसली आणि म्हणाली,"अरे पहिल्यावेळी झवताना तसे होणे नॅचरल आहे तेव्हा जरा दमाने घे."तेव्हा काही क्षण थांबून मी माझी उत्तेजना कंट्रोल केली आणि मग पुन्हा माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत माझा लंड घालण्याची कामगिरी चालू केली. मी लंड हातात घेवून थोडा पुढे झालो आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मग मी थोडा दाब दिला आणि माझा सुपाडा तिच्या पुच्चीची पटल भेदून थोडा आत घुसला. आता माझ्या लंडाचा फक्त सुपाडा तिच्या पुच्चीत होता. पुन्हा मी थांबलो आणि वर तिच्याकडे पाहिले."आता का थांबलास, सागर?" संगीताताईने पुन्हा मला विचारले."ताई! माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खुपदा केली पण प्रत्यक्षात माझ्या बहिणीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना, ताई?""नाही, बाबा... नाही! तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहिणीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहिणीला आपल्या भावाचा लंड लवकरात लवकर पुच्चीत घालून घ्यायचा आहे. तेव्हा बडबड बंद कर आणि घुसव तुझा पुर्ण लंड बहिणीच्या पुच्चीत!"संगीताताईच्या बिनधास्त बोलण्याने मला चेव आला. हळु हळू मी माझा लंड अजून आत घालत गेलो. कामसलीलने तिची पुच्ची ओली झालेली होती त्यामुळे माझा लंड सहज आत घुसत होता तरीही एक प्रकारचे तिच्या पुच्चीत एक वेगळ्यात प्रकारचा घट्टपणा होता. असे वाटत होते की तिच्या पुच्चीने माझा लंड जखडला आहे. शेवटी एकदाचा माझा पुर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत मुळापर्यंत गेला. तिच्या पुच्चीवरील केस मला माझ्या लंडाच्या वरच्या भागावर जाणवत होते. माझ्या गोट्या तिच्या पुच्चीखालील नितंबाच्या भागावर पडलेल्या मला जाणवत होत्या. थोडा वेळ आम्ही बहिण-भाऊ तसेच स्थिर पडून राहिलो, एकमेकांना घट्ट पकडून. आम्ही एकमेकांकडे पाहिले. आम्हा दोघांच्याही चेहऱ्यावर वेगळ्याच सुखाची भावना होती."सागर! तुझा पुर्ण लंड माझ्या पुच्चीत आहे.""हो, ताई! मला किती सुख वाटत आहे तुझ्यात पुर्णपणे सामावून, माझ्या लाडक्या बहिणीच्या पुच्चीत सामवून!""मला पण!.... वेगळेच सुख वाटत आहे माझ्या लाडक्या लहान भावाचा लंड घालून घेवून. असे वाटते खरे तर मी खूप आधीच तुझा लंड घालून घ्यायला पाहिजे होता.""ओह, ताई! तुझी पुच्ची किती घट्ट आणि गरम आहे! असे वाटते कोठल्यातरी भट्टीत माझा लंड टाकला आहे. तरीही एकदम लोण्यासारखा मऊ मऊ स्पर्श आहे तुझ्या पुच्चीचा!"थोडा वेळ माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचे सुख माझ्या लंडाभोवती घेतल्यानंतर मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत हळुवार धक्के मारू लागलो. साधारण अर्धा लंड बाहेर काढून मी पुन्हा आत ढकलत होतो पण ढकलल्यावर जेवढे जमेल तितके तिच्या पुच्चीत खोल जाण्याचा मी प्रयत्न करत असे. जेव्हा मी धक्का देत तिच्यात खोलवर पोहचे तेव्हा ती माझे नितंब धरून मला वर खेचत होती, ज्याने माझ्या लंडाच्या वरचा भाग तिच्या पुच्चीदाण्यावर घासला जात होता.

<<<  Page 20 of 22  >>>

[ Home | New ]

Copyright 1998-2001 Literotica.